Compra aquí as túas entradas
ticketea

Condicións xerais de venta de entradas e acceso a “Vive Nigrán” 2017

Os termos e condicións que a continuación se indican regulan as condicións de venda de entradas e accesos para o Picnic Pop Festival “Vive Nigrán” 2017 promovido e organizado pola entidade mercantil “Vive Nigrán S.L.” (a Organización) cuxo domicilio social se atopa na Rúa Reverendo José María Pérez Alonso, 36350 Nigrán, Pontevedra e correo festival@vivenigran.com, e provista de C.I.F. B-. A adquisición da entrada representa a aceptación das seguintes condicións:

1. TIPOS DE ENTRADA
1.1 –  Abono  Sábado e domingo: Outorga dereito ao acceso ás actividades tanto diúrnas como nocturnas do festival que teñen lugar no recinto “Vive Nigrán”.

1.2 – Entrada Sábado: Outorga dereito ao acceso ás actividades da mañá/tarde e noite que teñen lugar no recinto “Vive Nigrán”.

1.3 – Entrada Domingo: Outorga dereito ao acceso ás actividades da mañá/tarde e noite que teñen lugar no recinto “Vive Nigrán”.

2. ADQUISICIÓN DE ENTRADAS E ADMISIÓN NO RECINTO
2.1.- O IVE está incluído no prezo das entradas.

2.2.- O custo de distribución non está incluído no prezo das entradas, excepto nos despachos de billetes do festival. En caso de cancelación (excepto por causas fortuítas ou de forza maior) devolverase o prezo das entradas, quedando excluído da devolución o custo de distribución aplicado polas diferentes canles de venda.

2.3.- As entradas só poderán ser adquiridas en puntos de venda expresamente autorizados pola Organización e unha vez adquirida, non será cambiada nin devolto o seu importe, salvo nos casos de cancelación. Toda entrada emendada, rota, ou con indicios de falsificación, autorizará á Organización a privar ao seu portador do acceso á zona de concertos e actividades.

2.4.- A Organización non se fai responsable das entradas que non se adquiriron nos puntos de venda oficiais.

2.5.- No suposto en que se adquira a entrada a través do sitio ticketea.com, a entrada deberá ser impresa por vostede mesmo. A Organización advirte expresamente que ditas entradas non poderán ser recollidas en despacho de billetes.

2.6.- Só considérase válida a primeira copia presentada de cada entrada.

2.7.- Debe conservar a entrada ata a saída do recinto.

2.8.- A Organización advirte que ten procedementos técnicos capaces de detectar calquera entrada fotocopiada ou falsificada. A Organización terá dereito a denegar o acceso ao recinto do portador da entrada en caso de detectar calquera anomalía na mesma. A detección de calquera uso fraudulento da ferramenta de impresión en casa será perseguida conforme á lexislación vixente, incluíndo responsabilidades de tipo penal.

3. ACCESOS
3.1.- Abono Diúrno: Porase unha pulseira á chegada ao festival. A Organización non se fará responsable do estado de conservación da pulseira, sendo responsabilidade do asistente o seu coidado e conservación.

Non se admiten pulseiras manipuladas, estragadas ou rotas e en caso de abandono temporal do recinto terase que conservar para poder acceder de novo.

3.2.- Entrada día único: Unha vez abandonado o recinto, a entrada non dá dereito a volver entrar, salvo as entradas diúrnas ata as 18.00

4. DEREITO DE ADMISIÓN
A Organización na súa condición de organizadora de “Vive Nigrán” establece as seguintes Condicións de Admisión:

4.1.- A Organización resérvase o dereito de admisión daquelas persoas que racionalmente poida presumirse que vaian implicar unha situación de risco e especialmente ao posuidor dunha entrada en caso de detectar na mesma calquera anomalía ou falsificación. A detección de calquera uso fraudulento da entrada será perseguida conforme á lexislación vixente.

4.2.- Non se permite acceder ao recinto de con cámaras fotográficas ou de vídeo profesionais, nin gravadoras. Os asistentes poderán ser rexistrados conforme á lexislación vixente, non permitíndose a entrada de obxectos que poidan ser considerados perigosos pola Organización ou prohibidos pola normativa.

4.3.- Non se permite acceder ao recinto de “Vive Nigrán” con comida ou bebida.

4.4.- Calquera asistente, incluso unha vez accedese ao recinto, poderá ser expulsado sen dereito a reembolso algún, por contravenir as indicacións do persoal de Organización, por causar alboroto, portar ou consumir drogas, ou por estados de intoxicación aparente ou potencial, responsabilizándose persoalmente e en todo caso das súas propias accións e omisións que puidesen causar a terceiros ou danos a cousas.

5. MENORES DE IDADE
5.1.- Os menores de idade poderán acceder ao recinto “Vive Nigrán” acompañados dun titor/a ou un dos seus pais e coa folla de autorización na cal aceptan facerse responsables dos mesmos, os nenos poderán gozar de música e xogos diferentes . En todo caso prohibido o consumo de alcol e tabaco e podendo proceder á expulsión do menor que infrinxa ditas prohibicións. A Organización do Festival se reserva a facultade de solicitar o Documento Nacional de Identidade ou pasaporte que acrediten a idade do asistente á entrada do recinto ou posteriormente dentro do mesmo.

5.2.- Os menores de 16 anos poderán acceder ao recinto “Vive Nigrán” sempre que estean acompañados do seu proxenitor ou titor legal*. Os proxenitores ou titores deberán encher a presente  AUTORIZACIÓN A MENORES DE 16 AÑOS Vive Nigrán Vive Nigrán e levala consigo en todo momento. A Organización do Festival se reserva a facultade de solicitar a mencionada carta de autorización en calquera momento. En ningún caso permitirase a entrada aos menores de 6 anos no recinto de Noite.

*Os menores a partir de 14 anos deberán pagar entrada.

6. PROHIBICIÓN DO USO DAS ENTRADAS CON FINS PUBLICITARIOS
A posesión da entrada non dá dereito a utilizala con fins publicitarios, de mercadotecnia ou promoción. Así mesmo a entrada detectada que infrinxa esta prohibición poderá será requisada quedando anulada con carácter inmediato.

7. CONDICIÓNS PARTICULARES DE VENDA
7.1.- Se se compra a través de Ticketea.com pódense ver as condicións particulares da compra nesta ligazón: http://ayuda.ticketea.com/condiciones-xerais-de-uso/

8. ALTERACIÓN Ou SUSPENSIÓN DO FESTIVAL
8.1.- Unha vez adquirida a entrada, só se devolverá o importe en caso de cancelación do evento. Isto quere dicir, en caso de anulación total do acto. A organización comprométese á devolución do importe desta entrada. O custo de distribución que as canles de venda aplican ao prezo desta entrada, non será devolto en ningún caso pola organización, dado que a organización non é preceptora do devandito importe e que a prestación deste servizo enténdese realizada no momento da compra desta entrada.

8.2 A devolución, en caso de cancelación do festival, poderase efectuar polo Organizador dentro do prazo de quince días desde a celebración prevista. Unha vez celebrado o 60% do programa non haberá lugar a devolución algunha. As malas condicións climatolóxicas e os cambios horarios non dan dereito a devolución do importe da entrada.

8.3.-En caso de cancelación, total ou parcial, por causas fortuítas ou de forza maior, a organización resérvase o dereito a modificar ou alterar o programa, no caso de que algún artista cancelase a súa actuación de forma unilateral.

9. DEREITOS DE PROPIEDADE INTELECTUAL E IMAXE
9.1.- “Vive Nigrán” é unha marca rexistrada de Vive Nigrán S.L por tanto queda prohibido o seu uso comercial sen autorización da Organización.

Quedan reservados todos os dereitos de imaxe e propiedade intelectual derivados, directa ou indirectamente, das presentacións artísticas ou calquera outras que desen lugar con motivo da celebración de “Vive Nigrán” quedando terminantemente prohibida a captación, filmación ou gravación de imaxes ou sons sen a previa autorización escrita do organizador e / ou artistas.

9.2.- O público asistente poderá aparecer de maneira intencionada ou non, en imaxes tomadas por calquera tipo de medio de gravación audiovisual para a súa posterior difusión informativa, promocional e/ou comercial de “Vive Nigrán” e autoriza o seu uso dentro das instalacións de “Vive Nigrán“. As imaxes poden aparecer en calquera medio e soporte en todo o mundo e de forma indefinida, xa sexa redes sociais, canles de TV, Radio ou Streaming.

10. FOLLAS DE RECLAMACIÓNS
O Organizador terá follas de reclamacións a disposición do público nos lugares previstos pola normativa vixente no caso de que as solicitasen.

11. PRIVACIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS
Os datos de carácter persoal dos usuarios desta páxina web, serán tratados de conformidade coa Política de Privacidade e a normativa vixente en materia de protección de datos de carácter persoal.

12. RESERVA LEGAL
A Organización estará lexitimada para tomar as medidas legais, tanto civís como penais que estime oportunas contra os causantes de calquera intento de estafa, violación e/ou por danos causados á Organización, directa ou indirectamente.

13. LEXISLACIÓN E TRIBUNAIS COMPETENTES
Estas condicións regularanse pola lexislación española que resulte de aplicación. Cando a lexislación aplicable permite ás partes escoller o foro, as partes, con renuncia expresa a calquera outro que puidese corresponderlles, acordan someter o coñecemento das diverxencias que se puidesen derivar da interpretación ou aplicación destas condicións aos xulgados e tribunais da cidade de Vigo.